Projekt

Ikona prostriedku iDevice Všeobecné informácie o Projekte

Názov projektu:    Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov na ZŠ Ivana Krasku v Trebišove

Operačný progrem:    Vzdelávanie

Spolufinancovaný z:    Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os:    3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie:    3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

stiahnuť plagát
stiahnuť Podrobný opis projektu
stiahnuť Rozpočet projektu

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ."

Základná škola, Ivana Krasku, Trebišov © 2010