O škole

Ikona prostriedku iDevice Charakteristika
Základná škola na ul. Ivana Krasku v Trebišove je plneorganizovaná, od 1. 1. 2002 školou s právnou subjektivitou.
Hlavným predmetom činnosti našej základnej školy je zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý sposkytuje základné vzdelanie.

Ikona prostriedku iDevice Hlavné stratégie školy:
  1. skvalitniť výchovno-vzdelávací proces smerom k potrebám vedomostnej spoločnosti;
  2. zlepšiť technický stav a vybavenie školy;
  3. vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagógov.
Koncepcia školy vychádza zo súčasného stavu školy, jej poslania, organizácie, personálneho vybavenia, kapacitných možností a systému financovania:
  • v plnom rozsahu rešpektuje ľudské práva, občianske práva, medzinárodne kodifikované práva dieťaťa a anuluje akékoľvek predsudky a stereotypy k rómskemu etniku;
  • otvorená v zmysle jej ďalšieho rozvoja, ktorý je závislý na možnosti dotovania podporných výchovno-vzdelávacích aktivít zo štátneho rozpočtu, prípadne z rozvojových programov, či grantov určených "tretiemu" sektoru;
  • koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych žiakov zohľadňuje ich vekové a individuálne osobitosti, málo podnetné spoločenské a rodinné prostredie, eliminovanie predsudkov, existujúcich stereotypov, odstraňovanie negatívnych vplyvov málo podnetného prostredia, odstraňovanie jazykových a komunikačných bariér;
  • účelom koncepcie je vytváranie kladného vzťahu k vzdelaniu, povinnostiam, zodpovednosti k spoločenským a kultúrnym hodnotám z aspektu komunitného a celoživotného vzdelávania;
  • úspešnosť koncepcie výchovvy a vzdelávania je podmienená pozitívnou motiváciou a uznávaním osobnosti každého dieťaťa;
  • multikultúrna a protipredsudková výchova musí byť jedným z faktorov podmieňujúcich akceleráciu úspešnosti rómskych žiakov s akceptovaním ich národnostnej identity v rovine jazykovej, kultúrnej a historickej.

Školu navštevujú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. V spolupráci s odborom sociálnych vecí a rodiny sa nám vo väčšej miere darí zabezpečovať dochádzku do školy a to aj vďaka príspevkom na stravu,školské pomôcky a motivačné štipendiá. V súčasnosti prebieha vškole dvojzmenné vyučovanie. Vzhľadom na to, že máme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prvom aj druhom stupni, využívame aj možnosť pomoci týmto žiakom, aj formou asistentov. v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Trebišove, výchovnou poradkyňou na našej škole, rodičmi a triednymi učiteľmi, vyučujúci jednotlivých predmetov vypracúvajú plány pre efektívne vzdelávanie týchto žiakov.

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ."

Základná škola, Ivana Krasku, Trebišov © 2010